Raiton: Raikou Kangoku no Jutsu Kokohi no Jutsu Ninpou • Hitei Mushou Kinobori no Waza Hana Ninpou • Hikarakuyou Suiton: Suiryuuben Denki Irege no Jutsu Ninjutsu Katon: Goukakyuu no Jutsu Katon: Housenka no Jutsu Ninpou • Kirigakure no Jutsu Raiton Bunshin Katon: Ryuuka no Jutsu Ninpou • Hitei Mushou Katon: Kasumi Enbu no Jutsu C-Rank Kori Shinchuu no Jutsu Raiton Bunshin Ninpou • Hitei Mushou Doton • Doryuudan Shousen Jutsu Doton • Iwa Yado Kuzushi Konoha Kage Buyou Community Recent blog posts